45/2010/QĐ-UBND

45/2010/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 13/09/2010

Quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
TẢI XUỐNG...

13/2003-QH11

13/2003-QH11

Ngày ban hành: 26/11/2003

Quy định về quản lý và sử dụng đất đai.
TẢI XUỐNG...

14/2008/QH12

14/2008/QH12

Ngày ban hành: 03/06/2008

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
TẢI XUỐNG...

29/2008/NĐ-CP

29/2008/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/3/2008

Quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.
TẢI XUỐNG...

36/2009/TT-BXD

36/2009/TT-BXD

Ngày ban hành: 16/1/2009

Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
TẢI XUỐNG...

12/2011/TT-BTC

12/2011/TT-BTC

Ngày ban hành: 26/01/2011

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
TẢI XUỐNG...

88_2009_ND-CP

88_2009_ND-CP

Ngày ban hành: 4/11/2009

Quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); điều kiện ủy quyền cấp Giấy chứng nhận; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận.
TẢI XUỐNG...

  • Trang: 1 [2] 3