113_2011_TT-BTC

113_2011_TT-BTC

Ngày ban hành: 8/8/2011

Quy định cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp GCN quyền sử dụng đất.
TẢI XUỐNG
...

120_2010_ND-CP

120_2010_ND-CP

Ngày ban hành: 12/1/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
TẢI XUỐNG
...

124-2008-ND-CP

124-2008-ND-CP

Ngày ban hành: 2/6/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
TẢI XUỐNG
...

34/2010/QĐ-UBND

34/2010/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 16/08/2010

Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
TẢI XUỐNG...

  • Trang: 1 2 [3]